Privacybeleid

Begrippen

Leverancier:
House of Discs

Klant:
iedere natuurlijke of rechtspersoon die telefonisch, schriftelijk of online producten bij House of Discs besteld.

Overeenkomst:
iedere overeenkomst die tussen House of Discs en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van deze overeenkomst

Producten:
frisbees, sportartikelen en toebehoren bij voornoemde categorieën

Bericht:
iedere mogelijke bericht en/of kennisgeving van House of Discs aan de klant daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, offertes, opdrachtbevestigingen, facturen, e-mailberichten, faxen en brieven.

1. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts) handelingen van House of Discs en haar klanten. Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij House of Discs niet optreedt in haar hoedanigheid van verkoper. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de klant wordt door House of Discs uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

Een aanbieding of (prijs)opgave bindt House of Discs niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een (online) order. Een overeenkomst komt alleen tot stand indien en voor zover House of Discs de order schriftelijk aanvaardt of als er uitvoering aan een order wordt gegeven. Alle opgaven door House of Discs van aantallen, getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van onze producten zijn met zorg gedaan. House of Discs verstrekt deze gegevens onder voorbehoud van prijswijzingen, type, spel- of andere fouten.

3. Wijzigingen en Aanvullingen

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden alleen, indien zij schriftelijk door House of Discs zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

4. Prijzen

Alle prijzen vermeld in berichten, zoals prijslijsten en/of offertes van House of Discs zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief btw. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van de klant de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden, hieronder begrepen valutakoersen en dealerprijzen. Indien omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst maar voor de aflevering wijzigen, heeft House of Discs het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant door te berekenen.

5. Betaling

Betaling geschiedt op vooruitbetaling of contant bij afhaling.

6. Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van House of Discs niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die de klant krachtens enige overeenkomst aan House of Discs verschuldigd is volledig zijn voldaan. Rechten worden steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de klant overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Voordat het eigendom van de producten op de klant over is gegaan, is de klant niet gerechtigd de producten te verhuren, in gebruik te geven aan derden, te verpanden, of anderszins te bezwaren.

7. Afleveringstermijnen

De afleveringstermijn zal in de regel binnen 4 werkdagen geschieden nadat betaling is ontvangen, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding en heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. House of Discs heeft te allen tijde het recht om in gedeelten af te leveren. Bij langere levertermijnen zal House of Discs een tijdsindicatie aan de klant verstrekken.

8. Aflevering en Risico

De aflevering van de producten, de bepalingen omtrent de kosten van aflevering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot uiting is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities. Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant. House of Discs zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en de klant zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na kennisgeving, afnemen. Neemt de klant de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. House of Discs is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen.

9. Retourgarantie

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft men na het doen van aankopen via Internet recht op een bedenkperiode van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, mits in 100% nieuwstaat, de klant dient zelf de portokosten voor het terugsturen te betalen. Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht.

Wanneer u zich heeft bedacht over een online gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doet u dit dan binnen 7 dagen na ontvangst. U dient dit eerst hetzij telefonisch of per e-mailbericht aan ons te melden. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren (onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd). Wanneer de retour gezonden goederen compleet, in originele/onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding ‘annulering’ en uw bank- of girorekeningnummer.

Belangrijk: Het retourrecht geldt niet bij speciaal voor u bestelde of vervaardigde artikelen, of op artikelen uit de opruiming.

10. Overmacht

Indien House of Discs door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens De klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. Ingeval van overmacht heeft De klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als House of

Discs als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van House of Discs onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens De klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van House of Discs kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, terrorismedreigingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door House of Discs of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. House of

Discs zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht toestand op de hoogte stellen.

11. Garanties

Eventueel toepasselijke garanties worden vermeld in de Overeenkomst. Indien House of Discs producten aan de klant aflevert, die House of Discs van haar toeleveranciers heeft verkregen is House of Discs nimmer tot een verder gaande garantie ten opzichte van de klant gehouden dan waarop House of Discs ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Zaken die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

House of Discs is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties. House of Discs is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit deze overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die de klant of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder zijn mede begrepen blessures, veroorzaakte schades bij het uitoefenen van de sport en andere schade. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van House of Discs zal de klant House of Discs vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij House of Discs alle schade vergoeden die House of Discs lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

13. Verzuim/ontbinding

Indien De klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is De klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is House of Discs gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van de klant, zullen alle overeenkomsten met de klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij House of Discs de klant binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is House of Discs gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door de klant voldoende zeker is gesteld.

Het bovenstaand bepaalde doet niet af aan de overige rechten van House of Discs op grond van de wet en de overeenkomst. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bovenstaand bedoeld zijn respectievelijk alle vorderingen van House of Discs op de klant uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en alle vorderingen van House of Discs op de klant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is House of Discs gerechtigd de afgeleverde producten terug te nemen. In verband daarmee zullen House of Discs en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van de klant te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. De klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde House of Discs in staat te stellen haar rechten te effectueren.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden of deze Overeenkomst zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam

Wat vinden onze klanten?

Bekijk reviews op Trustpilot